Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro ŠR 19/20

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020

1. Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupováno v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

3. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2019 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem (bydliště) Syrovice a Sobotovice přijaty bez výhrady – nebudou na ně uplatněna níže uvedená kritéria. Tyto děti jsou povinny docházet do MŠ po celý školní rok.

4. Jednotlivá kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou ohodnocena určeným počtem bodů. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií. K přiznání jednotlivých kritérií slouží údaje uvedené v přihlášce do mateřské školy podané nejpozději v den zápisu.

5. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším) a místo trvalého pobytu v Syrovicích.

6. Jako dispoziční rezerva ředitelky školy se vyhrazuje 1 místo.

7. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Doklad o očkování je součástí „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ“. Toto potvrzení jsou zákonní zástupci povinni přinést do MŠ nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ. V případě jeho nedoložení nebude dítě do MŠ přijato. Děti, které k 1. 9. 2019 dosáhly věku 5 let, nemusí mít v „Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ“ uvedenu informaci o očkování.

8. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis, kdykoli v průběhu školního roku, pokud je však v daný okamžik volná kapacita mateřské školy.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

1. Děti, které k datu 31. 8. 2019 dosáhnou pěti a více let a nezahájily doposud povinnou školní docházku, budou přijaty automaticky na základě žádosti.
2. Děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
3. Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Ad 1 – 3) platí jen pro ty, které mají trvalý pobyt (bydliště) v obci Syrovic a Sobotovice a vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání.

4. Trvalý pobyt dítěte v Syrovicích a Sobotovicích – 50 bodů
5. Nástup dítěte do mateřské školy od 1. 09. 2019. – 25 bodů
6. Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole. – 20 bodů
7. Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. – 15 bodů
8. Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. – 10 bodů
9. Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. – 5 bodů
10. Děti narozené od 1. 9. 2017 a mladší
– s nástupem do MŠ nejdříve až ve dvou letech věku. – 1 bod

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 bude uveřejněn na úřední tabuli, a to po dobu 15 dnů od vyvěšení, a to nejpozději od 23. května 2019.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou nebo předáno osobně proti podpisu převzetí, a to nejpozději do 31. května 2019.

Fotogalerie MŠ

Výlet předškoláků k Ivančicím

Výlet předškoláků k Ivančicím

16. 9.2021 směřovaly naše kroky (spíše kola autobusu)  na Ivančicko, kde na nás vykoukla úplně jinak členěná krajina, než na jakou jsme zvyklí. Naskytl se nám nádherný pohled na kopcovitý terén místy lemovaný řekou, kousek dál jsme se zahleděli na krajinný útvar...

MŠ – Fotogalerie 2020

MŠ – Fotogalerie 2020

[ngg_images source="albums" container_ids="29" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2019

MŠ – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="23" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2018

MŠ – Fotogalerie 2018

[ngg_images source="albums" container_ids="20" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...