Jednací řád školské rady

Při Základní škole a mateřské škole v Syrovicích, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (název a sídlo školy podle platné zřizovací listiny)

Zřízená dne 1. 1. 2006

(datum zřízení školské rady usnesením rady města, obce)

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen “školský zákon”)

Článek 2

Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze školské rady svolává předseda školské rady nebo kterýkoliv člen školské rady nejpozději 14 dní před jejím zasedáním.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitelky či zřizovatele školy.

Článek 4

Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitel školy nemají hlasovací právo. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Článek 5

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6

Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti, hlas místopředsedy. Minimální počet přítomných členů školské rady musí být čtyři. Usnesení školské rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady.

Článek 7

O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady, pověřený školskou radou. Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady, pověřený školskou radou, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis se rozesílá všem členům školské rady, bud’ klasickou nebo elektronickou poštou. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informována ředitelka školy.

 

Článek 8

Školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písmo b) až d) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel školy. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odst. 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Článek 9

Předsedu volí členové školské rady tajným hlasováním, na základě návrhů jednotlivých členů školské rady. Ke zvolení předsedy je zapotřebí nadpoloviční počet hlasů všech členů školské rady. Předseda je volen v případě, kdy skončilo předsedovi členství ve školní radě. Pokud se členové školské rady rozhodnou ustanovit funkci místopředsedy, probíhá volba místopředsedy stejně jako v případě volby předsedy.

 

Článek 10

Ředitelka školy je povinna umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů…) poskytne ředitelka školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

Článek 11

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

 

Článek 12

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem    22. 3. 2016

 

 

 

V Syrovicích                          dne 22. 3. 2016

 

 

 

 

Veronika Vlasáková

předseda školské rady

 

 

Fotogalerie ZŠ

ŠVP – střípky z dnů

ŠVP – střípky z dnů

Den pátý - PÁTEK 🙂  Dnes už žádná rozcvička... Jde se balit!  Fáze č. 1 - ven z postelí 🙂  Fáze č. 2 - kufry ven 🙂 My vám ty medaile přivezeme!!! A co ještě podnikneme do oběda?   ...

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Včera byli naši druháci a třeťáci navštívit brněnské ZOO. Určitě si donesli spousty legračních historek a zážitků, jak už to na takových výletech bývá 🙂  . A i když jsme s nimi všichni nebyli, můžeme alespoň pomocí momentek nasát tu dobrodružnou atmosféru,...

Momentky z bruslení

Momentky z bruslení

Vážení rodiče,   kurz bruslení nám skončil a jak si to děti letos užily? Zde je pár dostupných momentek 🙂 Jelikož odezva na tento kurz byla velmi pozitivní, uspořádáme bruslení určitě i příští rok 🙂 ...