Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro ŠR 21/22

14. 4. 2021

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2021 /2022:

1. Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupováno v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

3. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2021 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem (bydliště) Syrovice přijaty bez výhrady – nebudou na ně uplatněna níže uvedená kritéria. Tyto děti jsou povinny docházet do MŠ po celý školní rok.

4. Pořadí přijatých dětí se řídí věkem dítěte a trvalým bydlištěm dítěte.

5. Jako dispoziční rezerva ředitelky školy se vyhrazuje 1 místo.

6. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

7. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis, kdykoli v průběhu školního roku, pokud je však v daný okamžik volná kapacita mateřské školy.

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022 bude uveřejněn na úřední tabuli,
a to po dobu 15 dnů od vyvěšení, nejpozději však od 1. června 2021.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou nebo předáno osobně proti podpisu převzetí, a to nejpozději do 15. června 2021.

Mgr. Markéta Beránková
ředitelka školy

kriteria 2021

Fotogalerie MŠ

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...

Výlet předškoláků k Ivančicím

Výlet předškoláků k Ivančicím

16. 9.2021 směřovaly naše kroky (spíše kola autobusu)  na Ivančicko, kde na nás vykoukla úplně jinak členěná krajina, než na jakou jsme zvyklí. Naskytl se nám nádherný pohled na kopcovitý terén místy lemovaný řekou, kousek dál jsme se zahleděli na krajinný útvar...

MŠ – Fotogalerie 2020

MŠ – Fotogalerie 2020

[ngg_images source="albums" container_ids="29" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2019

MŠ – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="23" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...