Zápis do 1. třídy pro školní rok 19/20

1. Organizace zápisu
Termín zápisu
Konkrétní termín stanovuje ředitelka školy, a to na úterý – 9. 4. 2019.

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Místo zápisu:
Zápis se koná ve školní budově ZŠ Syrovice -přízemí

Potřebné dokumenty:
S sebou k zápisu si vezměte:
– rodný list dítěte
– občanský průkaz zákonného zástupce
– zápisní list zápisní list
– doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
– rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:
1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, formulář k tisku zde: Žádost o odklad
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení ( PPP)

2. Kritéria pro přijímání žáků
1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem v Syrovicích
2. Dítě s trvalým pobytem mimo Syrovice
Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.
Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu

3. Popis formální části zápisu
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.
Žádost ke stažení je umístěna zde: Zápisní list, v tištěné podobě bude k dispozici v MŠ.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
– jméno a příjmení žadatele (dítěte),
– datum narození,
– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu,
– jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
– místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
– telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
– údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
– údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

4. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje
Motivační pohovor a procházka po škole: doba trvání cca 20 minut
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.
Na zápise rodiče obdrží materiál „Desatero pro rodiče předškolního věku“, který nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy.
Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru.

Fotogalerie ZŠ

Střípky z ŠVP

Střípky z ŠVP

... a ještě něco málo ze včerejších nejen lesních her   Den čtvrtý - ČTVRTEK Ani dnes se děti přírodě nevyhnuly. Inu Beskydy na ně dýchají ze všech světových stran, tak proč toho nevyužít 😉 . A že mají stále co objevovat je zřejmě z fotky malého říčního...

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...