Základní škola

Přípravná třída

Třídní učitelka

Jana Šedrlová
Email: pripravka@skolasyrovice.cz

}

Provoz třídy a rozvrh

Provoz třídy 8:00h – 11:40h

Ranní družina  6:30h – 7:40h 

11:40h – oběd, následuje odpolední družina.

p

Aktuálně

Zde na vás budou čekat aktuální novinky ze třídy 🙂

 

 

p

info

Přípravná třída

je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků, díky kterému je umožněn užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což shledáváme jako velkou výhodu pro děti s odkladem povinné školní docházky a výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Pedagog v přípravné třídě se zaměřuje na systematickou přípravu dětí před zahájením povinného vzdělávání v základní škole.  Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi, návyky, rozvíjet řečové dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, sociální a komunikační dovednosti, návyky sebeobsluhy a hygieny, časovou a prostorovou orientaci, hudební a výtvarný projev. Děti se účastní různých vzdělávacích a výjezdních akcí, je podporována environmentální a polytechnická výchova.